A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Danh sách HS trúng tuyển vào lớp 1 - năm học 2022-2023

UBND HUYỆN CẨM XUYÊN

TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

 

DANH SÁNH NGƯỜI HỌC ĐƯỢC TUYỂN SINH VÀO LỚP 1 NĂM HỌC 2022 – 2023

TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Dân tộc

Khuyết tật

Đã HTCTGDMN trường M

Hộ khẩu thường trú

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Phan Xuân Anh Kiệt

30/08/2016

Nam

Kinh

 

MN.C Dương

Liên Hương- C Dương

 

2

Phan Thị Hà Vy

29/09/2016

Nữ

Kinh

 

MN.C Dương

Trung Đông- C Dương

 

3

Nguyễn Thị Ánh Hà

11/06/2016

Nữ

Kinh

 

MN.C Dương

Trung Đông- C Dương

 

4

Bùi Trần Hà An

27/11/2016

Nữ

Kinh

 

MN.C Dương

Bắc Thành- C Dương

 

5

Võ Hà Anh

05/09/2016

Nữ

Kinh

 

MN.C Dương

Trung Đông - C Dương

 

6

Hoàng Hà My

11/10/2016

Nữ

Kinh

 

MN.C Dương

Bắc Thành- C Dương

 

7

Trần Văn Nhật Phúc

18/12/2016

Nam

Kinh

 

MN.C Dương

Trung Đông - C Dương

 

2

Võ Thị Kiều Oanh

23/03/2016

Nữ

Kinh

 

MN.C Dương

Trung Đông - C Dương

 

9

Phan Thị Bé Quyên

12/03/2016

Nữ

Kinh

 

MN.C Dương

Trung Đông - C Dương

 

10

Nguyễn Văn Trường

17/10/2016

Nam

Kinh

 

MN.C Dương

Trung Đông - C Dương

 

11

Nguyễn Khánh Linh

13/08/2016

Nữ

Kinh

 

MN.C Dương

Nam Thành - C Dương

 

12

Bùi Vĩnh Nguyên

19/11/2016

Nam

Kinh

 

MN.C Dương

Nam Thành - C Dương

 

3

Phan Bảo Khánh

12/03/2016

Nam

Kinh

 

MN.C Dương

Nam Thành - C Dương

 

14

Phan Hồng Sang

24/02/2016

Nam

Kinh

 

MN.C Dương

Trung Đoài - C Dương

 

15

Phan Hoàng Đăng Khoa

18/12/2016

Nam

Kinh

 

MN.C Dương

Rạng Đông - C Dương

 

16

Nguyễn Trâm Anh

27/05/2016

Nữ

Kinh

 

MN.C Dương

Rạng Đông - C Dương

 

17

Nguyễn Đình Đô

7/10/2016

Nam

Kinh

 

MN.C Dương

Nam Thành - C Dương

 

18

Phan Xuân Đức

09/06/2016

Nam

Kinh

 

MN.C Dương

Nam Thành - C Dương

 

19

Trần Thị Khánh Vy

27/06/2016

Nữ

Kinh

 

MN.C Dương

Nam Thành - C Dương

 

20

Đặng Quốc Dương

25/01/2016

Nam

Kinh

 

MN.C Dương

Nam Thành - C Dương

 

21

Chu Văn Long Nhật

28/08/2016

Nam

Kinh

Trí tuệ

MN.C Dương

Rạng Đông  - C Dương

 

22

Chu Bảo Toàn

19/02/2016

Nam

Kinh

 

MN.C Dương

Trung Đoài - C Dương

 

23

Nguyễn Thị Bảo Ngọc

25/01/2016

Nữ

Kinh

 

MN.C Dương

Hoàng Vân - C Dương

 

24

Ng Ngọc Tường Lam

30/11/2016

Nữ

Kinh

 

MN.C Dương

Nam Thành - C Dương

 

25

Đặng Hồng Nguyên

24/04/2016

Nữ

Kinh

 

MN.C Dương

Trung Đông - C Dương

 

26

Phan Minh Đức

27/09/2016

Nam

Kinh

 

MN.C Dương

Bắc Thành- C Dương

 

27

Bùi Nguyễn Bảo An

24/04/2016

Nữ

Kinh

 

MN.C Dương

Bắc Thành- C Dương

 

28

Phan Xuân Bảo Khánh

24/05/2016

Nam

Kinh

 

MN.C Dương

Bắc Thành- C Dương

 

29

Đặng Quỳnh Như

07/11/2016

Nữ

Kinh

 

MN.C Dương

Trung Dương - C Dương

 

30

Đặng Quốc Khang

25/01/2016

Nam

Kinh

 

MN.C Dương

Nam Thành- C Dương

 

31

Nguyễn Thị Thùy An

14/01/2016

Nữ

Kinh

 

MN.C Dương

Nam Thành- C Dương

 

32

Hoàng Thị Thanh Diệu

10/11/2016

Nữ

Kinh

 

MN.C Dương

Liên Hương- C Dương

 

33

Nguyễn Thị Ngọc Diễm

01/02/2016

Nữ

Kinh

 

MN.C Dương

Bắc Thành- C Dương

 

34

Đặng Thị Thái Vy

30/01/2016

Nữ

Kinh

 

MN.C Dương

Bắc Thành- C Dương

 

35

Chu Trọng Tuấn Phong

03/02/2016

Nam

Kinh

 

MN.C Dương

Trung Đoại - C Dương

 

36

Phan Quỳnh Như

08/06/2016

Nữ

Kinh

 

MN.C Dương

Bắc Thành- C Dương

 

37

Phan Xuân Tùng Lâm

04/05/2016

Nam

Kinh

 

MN Hoa Sen

Bắc Thành- C Dương

 

38

Dương Huy Tiến

08/06/2016

Nam

Kinh

 

MN.C Dương

Rạng Đông - C Dương

 

39

Nguyễn Tiến Nhật

07/01/2016

Nam

Kinh

 

MN.C Dương

Rạng Đông - C Dương

 

40

Đặng Quốc Gia Nghĩa

26/12/2016

Nam

Kinh

 

MN.C Dương

Trung Dương - C Dương

 

41

Phan Nữ Lê Na

06/05/2016

Nữ

Kinh

 

MN.C Dương

Liên Hương- C Dương

 

42

Phạm Phương Nhi

01/10/2016

Nữ

Kinh

 

MN.C Dương

Liên Hương- C Dương

 

43

Phạm Hồng Khang

22/02/2016

Nam

Kinh

 

MN.C Dương

Liên Hương- C Dương

 

44

Phan Thị Út An

02/10/2016

Nữ

Kinh

 

MN.C Dương

Trung Đoài - C Dương

 

45

Nguyễn Ngọc Thùy Chi

27/09/2016

Nữ

Kinh

 

MN.C Dương

Rạng Đông - C Dương

 

46

Bùi Thị Bảo Ngọc

06/08/2016

Nữ

Kinh

 

MN.C Dương

Bắc Thành- C Dương

 

47

Nguyễn Trọng Huy

12/10/2016

Nam

Kinh

 

MN.C Dương

Trung Đông - C Dương

 

48

Nguyễn Thị Yến Như

23/03/2016

Nữ

Kinh

 

MN.C Dương

Trung Tiến - C Dương

 

49

Đặng T. Phương Linh

30/11/2016

Nữ

Kinh

 

MN.C Dương

Trung Dương - C Dương

 

50

Nguyễn Thị Mai

07/02/2016

Nữ

Kinh

 

MN.C Dương

Hoàng Vân - C Dương

 

51

Nguyễn Trung Quân

18/05/2016

Nam

Kinh

 

MN.C Dương

Trung Đông - C Dương

 

52

Đoàn Xuân Gia Hiếu

21/11/2016

Nam

Kinh

 

MN.C Dương

Trung Dương - C Dương

 

53

Đặng Ngọc Lan

01/08/2016

Nữ

Kinh

 

MN.C Dương

Trung Đông - C Dương

 

54

Hồ Thị Thanh Hoa

14/12/2016

Nữ

Kinh

 

MN.C Dương

Nam Thành- C Dương

 

55

Trần Trường Giang

02/02/2016

Nam

Kinh

 

MN.C Dương

Trung Đoài - C Dương

 

56

Phan Thị Khánh Huyền

22/12/2016

Nữ

Kinh

 

MN.C Dương

Trung Đoài - C Dương

 

57

Đặng Quốc Bin

01/10/2016

Nam

Kinh

 

MN.C Dương

Hoàng Vân - C Dương

 

58

Trần Thị Bảo Châu

30/07/2016

Nữ

Kinh

 

MN.C Dương

Rạng Đông - C Dương

 

59

Hoàng Công Vũ

09/09/2016

Nam

Kinh

 

MN.C Dương

Bắc Thành- C Dương

 

60

Trần Thị Thảo Vy

11/03/2016

Nữ

Kinh

 

MN.C Dương

Trung Đông - C Dương

 

61

Nguyễn Nhã Phương

30/08/2016

Nữ

Kinh

 

MN.C Dương

Liên Hương - C Dương

 

62

Phan Xuân Nghĩa

25/02/2016

Nam

Kinh

 

MN.C Dương

Rạng Đông - C Dương

 

63

Nguyễn Tiến Gia Bảo

16/08/2016

Nam

Kinh

 

MN.C Dương

Rạng Đông - C Dương

 

64

Chu Nguyễn Hoàng Đạt

07/11/2016

Nam

Kinh

 

MN.C Dương

Trung Đoài - C Dương

 

65

Chu Nguyễn Hoàng Phát

07/11/2016

Nam

Kinh

 

MN.C Dương

Trung Đoài - C Dương

 

66

Đặng Quốc An

04/02/2016

Nam

Kinh

 

MN.C Dương

Trung Đông - C Dương

 

67

Phan Trần Yến Bình

28/09/2016

nữ

Kinh

 

MN.C Dương

Nam Thành - C Dương

 

68

Dương Thị Huyền Trâm

11/09/2016

Nữ

Kinh

 

MN.C Dương

Rạng Đông - C Dương

 

69

Phan Viết Minh Quân

30/11/2016

Nam

Kinh

 

MN.C Dương

Rạng Đông - C Dương

 

70

Vò Thị Khánh Huyền

15/03/2016

Nữ

Kinh

 

MN.C Dương

Trung Đông - C Dương

 

71

Thái Hoài Thương

01/05/2016

Nữ

Kinh

 

MN.C Dương

Bắc Thành- C Dương

 

72

Nguyễn Trọng Nhân

23/02/2016

Nam

Kinh

 

MN.C Dương

Trung Đông - C Dương

 

73

Trương Nguyễn Lê Na

13/06/2016

Nữ

Kinh

 

MN.C Dương

Nam Thành- C Dương

 

74

Phạm Văn Trí

05/08/2016

Nam

Kinh

 

MN.C Dương

Rạng Đông - C Dương

 

75

Phạm Thị Huyền Trang

26/11/2016

Nữ

Kinh

 

MN.C Dương

Rạng Đông - C Dương

 

76

Nguyễn Thị Anh Thư

26/03/2016

Nữ

Kinh

 

MN.C Dương

Trung Đông - C Dương

 

77

Hoàng Công Du

05/05/2016

Nam

Kinh

 

MN.C Dương

Nam Thành- C Dương

 

78

Võ Hoàng Bảo Nam

05/03/2016

Nam

Kinh

 

MN.C Dương

Liên Hương- C Dương

 

79

Phan Xuân Bảo Nam

12/07/2016

Nam

Kinh

 

MN.C Dương

Trung Đoài - C Dương

 

80

Nguyễn Trọng Nhật

22/03/2016

Nam

Kinh

 

MN.C Dương

Trung Đông - C Dương

 

81

Nguyễn Thị Thơm

14/3/2016

Nữ

Kinh

 

MN.C Dương

Rạng Đông - C Dương

 

82

Võ Minh Anh

06/11/2016

Nam

Kinh

 

MN.C Dương

Trung Dương - C Dương

 

83

Nguyễn Thị Linh Đan

10/07/2016

Nữ

Kinh

 

MN.C Dương

Trung Đông - C Dương

 

84

Trần Thị Thanh Trà

24/11/2016

Nữ

Kinh

 

MN.C Dương

Liên Hương- C Dương

 

85

Phan Thị Quỳnh Anh

20/12/2016

Nữ

Kinh

 

MN.C Dương

Bắc Thành- C Dương

 

86

Ng Trọng Trần Hoàn

22/08/2016

Nam

Kinh

 

MN.C Dương

Bắc Thành- C Dương

 

87

NgTrọng Anh Minh

16/02/2016

Nam

Kinh

 

MN.C Dương

Trung Đông - C Dương

 

88

Đặng Quốc Gia Hưng

01/01/2016

Nam

Kinh

 

MN.C Dương

Trung Đoài - C Dương

 

89

Phan Hà An

23/10/2016

Nữ

Kinh

 

MN.C Dương

Trung Đoài - C Dương

 

90

Phan Xuân Chiến

11/05/2016

Nam

Kinh

 

MN.C Dương

Trung Đoài - C Dương

 

91

Phan Ngọc Bảo Minh

03/08/2016

Nam

Kinh

 

MN.C Dương

Trung Dương - C Dương

 

92

Bùi Vĩnh Anh Quân

17/11/2016

Nam

Kinh

 

MN.C Dương

Bắc Thành- C Dương

 

93

Phan Xuân Khang

23/11/2016

Nam

Kinh

 

MN.C Dương

Trung Tiến - C Dương

 

94

Phan Thiện Nhân

10/12/2016

Nam

Kinh

 

MN.C Dương

Rạng Đông - C Dương

 

95

Phan Ngọc Anh Tài

22/10/2016

Nam

Kinh

 

MN.C Dương

Rạng Đông - C Dương

 

96

Nguyễn Văn Phúc

11/10/2016

Nam

Kinh

 

MN.C Dương

Trung Dương - C Dương

 

97

Dương Ngọc Cường

09/08/2016

Nam

Kinh

 

MN.C Dương

Liên Hương - C Dương

 

98

Trần Văn Gia Hùng

21/09/2016

Nam

Kinh

 

MN.C Dương

Trung Đông - C Dương

 

99

Trần Thị Yến Nhi

28/02/2016

Nữ

Kinh

 

MN.C Dương

Trung Đông - C Dương

 

100

NgQuang Nhật Nam

12/08/2016

Nam

Kinh

 

MN.C Quan

Bắc Thành- C Dương

 

101

Hoang Phan Bảo Châu

11/10/2016

Nữ

Kinh

 

MN.NPT

Hà Bắc - NPT

 

 

Danh sách này gồm có 101 em, trong đó nam 53 em , nữ 48em

                                       

                                                            Cẩm Dương, ngày 11 tháng 7 năm 2022     

                                                           HIỆU TRƯỞNG

 

                                                              Ngô Thị Khuyên

DUYỆT CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM XUYÊN

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỜNG PHÒNG

 

 

                                                                               Nguyễn Thị Thủy Nguyệt

 


Tác giả: Trường Tiểu học Cẩm Dương
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết